„ȘANSA de a merge la ȘCOALĂ împreună!”

Home   /   Proiecte și activități   /   „ȘANSA de a merge la ȘCOALĂ împreună!”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

BENEFICIAR: LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE GALAȚI
PARTENER: PRIMĂRIA COMUNEI DRĂGUȘENI, JUDEȚUL GALAȚI

OBIECTIV: Furnizarea de programe educative persoanelor care au părăsit timpuriu școala sau cu risc de abandon

Valoarea totală a proiectului (lei): 7,784,377.41
Valoarea cofinanțării UE (lei): 7,628,689

 

Obiectivul general al proiectului:

Furnizarea de programe educative persoanelor care au părăsit timpuriu școala sau cu risc de abandon, precum și servicii de consiliere, educare pentru copii, elevi, părinți/tutori, cadre didactice și personal de sprijin, pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Obiectivul specific 1. OS1. ”Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar si preșcolar, cu un număr de 305 copii (din care 60 copii de vârsta antepreșcolară 0-2 ani si 245 copii de vârsta preșcolară sprijiniți 3-5 ani, care fac parte din grupuri cu risc de părăsire timpurie) din județul Galați (Liceul Tehnologic „Hortensia Papadag Bengescu” Ivesti, Scoala Gimnaziala NR. 1 ADAM – Comuna Drăgușeni, Școala Gimnaziala NR. 1 Drăgușeni) într-un interval de 36 luni, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a scolii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma si a celor din mediul rural Din cei 305 copii, 112 sunt de etnie roma iar 112 sunt din mediul rural.
  2. Obiectivul specific 2. OS2.”Reducerea parasirii timpurii a scolii cu un numar de 505 copii din județul Galati (Liceul Tehnologic „Hortensia Papadag Bengescu” Ivesti, Școala Gimnaziala NR. 1 ADAM – Comuna Drăgușeni, Scoala Gimnaziala NR. 1 Draguseni), într-un interval de 36 luni”, prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma si elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic .Din cei 505 elevi, 251 sunt de etnie roma iar 251 sunt din mediul rural.
  3. Obiectivul specific 3. OS3.”Creșterea numărului de tineri care au abandonat scoala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reîntorc în sistemul de educatiei si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansa cu un numar de 207 tineri din judetul Galati (Scoala Gimnaziala nr. 1 Munteni, Liceul Tehnologic „Hortensia Papadag Bengescu” Ivesti, Scoala Gimnaziala ”Gheorghe Petrascu” Municiupiul Tecuci, Scoala Gimnaziala nr 1 Baneasa (arondata si Scoala Gimnaziala Roscani)) intr-un interval de 36 luni”.Din cei 207 elevi, 207 sunt de etnie roma iar 193 sunt din mediul rural.
  4. Obiectivul specific 4. OS4.”Îmbunatatirea competentelor personalului didactic din învatamântul pre universitar în vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli inclusive pentru un numar de 260 persoane din judetul Galati (Liceul Tehnologic „Hortensia Papadag Bengescu” Ivesti, Scoala Gimnaziala NR. 1 DRAGUSENI, Scoala Gimnaziala NR. 1 ADAM – Comuna Draguseni precum si alte scoli) intr-un interval de 36 luni”.