OBIECTIVUL PROIECTULUI

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

BENEFICIAR: LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE GALAȚI
PARTENER: PRIMĂRIA COMUNEI DRĂGUȘENI, JUDEȚUL GALAȚI

OBIECTIV: Furnizarea de programe educative persoanelor care au părăsit timpuriu școala sau cu risc de abandon

Valoarea totală a proiectului (lei): 7,784,377.41
Valoarea cofinanțării UE (lei): 7,628,689

 

Obiectivul general al proiectului:

 Furnizarea de programe educative persoanelor care au părăsit timpuriu școala sau cu risc de abandon, precum și servicii de consiliere, educare pentru copii, elevi, părinți/tutori, cadre didactice și personal de sprijin, pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Obiectivul specific 1. OS1. ”Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar si preșcolar, cu un număr de 305 copii (din care 60 copii de vârsta antepreșcolară 0-2 ani si 245 copii de vârsta preșcolară sprijiniți 3-5 ani, care fac parte din grupuri cu risc de părăsire timpurie) din județul Galați (Liceul Tehnologic „Hortensia Papadag Bengescu” Ivești, Școala Gimnaziala NR. 1 ADAM – Comuna Drăgușeni, Școala Gimnaziala NR. 1 Drăgușeni) într-un interval de 36 luni, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a scolii, cu accent pe copiii aparținând minorității rome si a celor din mediul rural Din cei 305 copii, 112 sunt de etnie roma iar 112 sunt din mediul rural.
  2. Obiectivul specific 2. OS2.”Reducerea părăsirii timpurii a scolii cu un număr de 505 copii din județul Galați (Liceul Tehnologic „Hortensia Papadag Bengescu” Ivești, Școala Gimnaziala NR. 1 ADAM – Comuna Drăgușeni, Școala Gimnaziala NR. 1 Drăgușeni), într-un interval de 36 luni”, prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității rome si elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic .Din cei 505 elevi, 251 sunt de etnie roma iar 251 sunt din mediul rural.
  3. Obiectivul specific 3. OS3.”Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala si de adulți care nu si-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educației si formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă cu un număr de 207 tineri din județul Galați (Școala Gimnaziala nr. 1 Munteni, Liceul Tehnologic „Hortensia Papadag Bengescu” Ivești, Școala Gimnaziala ”Gheorghe Petrașcu” Municipiul Tecuci, Școala Gimnaziala nr 1 Băneasa (arondata si Școala Gimnaziala Roșcani)) într-un interval de 36 luni”. Din cei 207 elevi, 207 sunt de etnie roma iar 193 sunt din mediul rural.
  4. Obiectivul specific 4. OS4.”Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli inclusive pentru un număr de 260 persoane din județul Galați (Liceul Tehnologic „Hortensia Papadag Bengescu” Ivești, Școala Gimnaziala NR. 1 DRĂGUȘENI, Școala Gimnaziala NR. 1 ADAM – Comuna Drăgușeni precum si alte scoli) într-un interval de 36 luni”.